Wiewióra Piotr Firma Produkcyjno – Handlowo – Usługowa WIR-STAL przygotowując się do przedsięwzięcia w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  2014-2020, Oś Priorytetowa I: Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, numer projektu: RPPK.01.04.01-18-0090/15 związanego z „zakupem wycinarki laserowej” zaprasza do składania ofert na dostawę przedmiotowego urządzenia.

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zamówień publicznych udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności dla beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym zgodnie z art. 3 ustawy Pzp do jej stosowania, w odniesieniu do zamówień publicznych, których szacunkowa wartość przekracza kwotę 50 tys. zł netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).
 

 

Informacja o wyborze dostawcy Pobierz >

Pełna treść zapytania ofertowegoPobierz >

Załącznik 1Pobierz >

Załącznik 2Pobierz >